Hero background

Kultura

Ico arrow

Alle zusammen… ein Spiel

 

Senioren verschiedener Nationalitäten zusammenzubringen, das ist eines der Ziele der GERO asbl. Deshalb wurde ein Spielausgearbeitet, bei dem jeder und jede mitmachen kann, ganz gleich welcher Herkunft. Bei der Ausarbeitung konnten wir auf die Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher und Partner zählen, die uns nicht nur bei der Beantwortung der Fragen und den Korrekturen behilflich waren, sondern uns durch ihre Begeisterung und aktive Teilnahme über das ganze Projekt hindurch tatkräftig begleitet haben.

Luxemburg ist seit über 100 Jahren ein Einwanderungsland. Neben Deutschen, Italienern und Portugiesen, die in sukzessiven Einwanderungswellen nach Luxemburg kamen und blieben, gibt es mittlerweile 170 verschiedene Nationalitäten im Land. Sie prägen heute alle gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlichen Bereiche und Altersklassen. So auch die große Gruppe der Senior*innen, die uns als „Kompetenzzenter fir den Alter“ besonders interessiert.

Nach einer eingehenden bibliografischen Recherchen wurde jedoch recht schnell deutlich, dass es in Luxemburg kaum eigens konzipierte Spiele zu dieser besonderen Thematik gibt, die in gemischten Gruppen zum Einsatz kommen können und bei denen alle Teilnehmer, ungeachtet ihres kulturellen Hintergrunds, gleichberechtigt sind. Deshalb entstand bei GERO die Idee, selbst ein solches Konzept auszuarbeiten. Bei Kultura handelt es sich um ein Spiel mit 88 Karten, die jede einzelne ein typisches Merkmal des Landes erfragt, so z. B. ein Fleischgericht, ein Gebäck für Weihnachten, einen bekannten Sportler, ein Monument in der Hauptstadt …

Auf der Vorderseite der Karte werden drei Antwortmöglichkeiten für Luxemburg erläutert und auf der Rückseite jeweils drei Antwortmöglichkeiten für Italien, Portugal, Belgien, Deutschland und Frankreich. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer*innen über ihr Herkunftsland, dessen Gewohnheiten und Traditionen erzählen, so dass Parallelen und Unterschiede zwischen den Kulturen entdeckt werden können undsich die Spieler*innen im Gespräch näherkommen.

Kultura wendet sich an alle Erwachsenen, die sich für die Kultur ihres Landes sowie die anderer Länder interessieren. An der Entstehung von Kultura waren zahlreiche ehrenamtliche Senior*innen sowie der Club Senior„Atertdall“, das Centre intégré pour personnes âgées „Résidence op der Waassertrap“ Belval, das EscherBiBSS (Bureau d’information Besoins Spécifiques et Seniors) und die ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) beteiligt.

In geselliger Runde und mit viel guter Laune wurden die 88 Fragen durchgenommen, diskutiert und jeweils drei Antworten festgelegt. Hierbei kam es immer wieder zu lebhaften Diskussionen: persönliche Vorlieben mussten manchmal harten Fakten weichen, Antworten wurden erläutert und Unwissende aufgeklärt. Und damit wurde genau das erreicht, was das eigentliche Ziel war: ein lebendiger Austausch, bei dem alle mitmachen und ihren Teilbeitragen können.

Erfahrungsberichte unserer ehrenamtlichen Kultura-Mitgestalter

Cathy Kray, bénévole française

J’ai été très heureuse de contribuer à l’élaboration dujeu Kultura. Étant française d’origine, plein de bellesréminiscences me sont revenues avec des souvenirs d’enfance, des petits plats concoctés typiquement français, des lieux visités, des jeux partagés, des émotions positives qui m’accompagnent dans mon pays d’adoption, le Luxembourg. Ce jeu sera fédérateur pour les seniors originaires des différents pays évoqués pour ce jeu de cartes, un moment de joie et de partage.

Marc Van Moer, bénévole belge

Je voulais mieux faire connaître ma région, malangue, ma culture. J’ai été frappé par le fait que mes concitoyens luxembourgeois savent beaucoup sur le pays et les cultures lointaines mais ils connaissent si peu la Flandre. Les gens autour de moi appartiennent à des nationalités différentes. Je veux mieux les connaître. Ce jeu peut aider à avoir une bonne conversation. Je pense que ce jeu n’est pas seulement pour les seniors, mais il peut être utilisé à l’école pour que les jeunes apprennent à mieux seconnaître et se comprendre.

Karin Weber, bénévole luxembourgeoise

J‘ ai participé en tant que bénévole à l‘élaboration du jeu Kultura parce que j‘ ai un esprit ludique et curieux. J’aime aussi les échanges sociaux interculturels qui me stimulent dans tous ces sens. L‘idée du jeu est belle. Elle permet de rapprocher des gens issus de cultures différentes par le simple fait de jouer ensemble et de s’échanger dans une bonne ambiance!

Lisa an Tamara, éducatrices CIPA Belval mat italienesche Bewunner

Mir ware ganz frou, fir bei dësem Spill matzemaachen, dat huet eis d’Méiglechkeet ginn, zesumme mat de Residenten an iech iwwer d’Spill an d‘Regiounen ze schwätzen. Et huet ons ganz vill Spaass gemaach. D’Iddi, d’Spill op verschidde Sproochen ze maachen ass super, sou kënnen och Leit matmaachen, déi net onbedéngt nëmme Saachen iwwer Lëtzebuerg wëssen. Da sinn d’Leit besser integréiert a si motivéiert fir matzemaachen. Doduerch gi se besser valoriséiert.

Sylvia Marinelli, bénévole italienne

J’ai bien aimé travailler pour ce jeu, car cela m’a permis de pratiquer ma langue paternelle. En traduisant le texte du français vers italien, j’ai pu réviser le vocabulaire et la grammaire des mots qui diffèrent parfois de la langue parlée. D’un autre côté, j’ai eu le plaisir de connaître d’avantage l’Italie avec ses propres coutumes et traditions.

Marie-Anne Loschetter, bénévole luxembourgeoise

Ech si véier Joer bei mäi Papp an d‘Fleegeheim gaangen, an hunn do gesinn, wéi frou d‘Awunner sinn, a wéi wichteg et och ass, wann se Spiller maache kënnen. Dofir hunn ech mech immens gefreet, wéi ech gefrot gouf, fir beim Projet Kultura matzehëllefen. Mir waren eng flott Ekipp an hate schéin an interessant Stonne bei der Preparatioun. Ech freeë mech schonn drop, wann et elo richteg lass geet an d‘Awunner a villen Haiser dovu profitéiere kënnen.

Anabella Martins, bénévole portugaise

Je me sens très heureuse d’avoir participé au jeu Kultura en tant que bénévole parce que cela m’a donné la possibilité de me sentir utile. Comme au Luxembourg il y a de plus en plus des seniors de nationalité portugaise, je pense que le jeu Kultura, avec des éléments de la culture portugaise, peut aider les seniors à se sentir intégrés dans la communauté luxembourgeoise. Je suis d’avis que le jeu Kultura peut aussi aider les différentes nationalités à mieux vivre ensemble. Il peut également aider à comprendre les coutumes, l’alimentation, les fêtes des différents pays.

 

Das Video für die Vorstellung des Kultura-Spiels wurde im Café littéraire le Bovary, Luxemburg, gedreht, vielen Dank!

Sie finden das Kultura Spiel in unserem Shop: Kultura – Gero

Dokument(e)

Möchten Sie informiert bleiben?

Monatlich erscheinen unsere Newsletter geroAKTIV und geroPRO. Eine automatische Zusendung erfolgt nach Eingabe Ihrer E-Mail Adresse.